+48 501 302 648 +48 501 542 942

Projekty unijne

"Badania nad innowacyjnymi w skali świata turbozespołami o działaniu niweczącym zaburzenia w układzie przepływowym i wydłużonym czasie działania MEW."

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Oś priorytetowa: Oś 1. Gospodarka i innowacje.

Działanie 1.1 „Badania i innowacje”

Typ projektu: I. Projekty B+R przedsiębiorstw

Status: w realizacji

Przedmiotem projektu jest prowadzenie badań badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych w skali światowej turbozespołów o działaniu niweczącym zaburzenia w układzie przepływowym i wydłużonym czasie działania MEW. Opracowane nowe produkty znajdą zastosowanie w branży Odnawialnych Źródeł Energii - małych elektrowniach wodnych (MEW). Przedmiotem badań jest maksymalizacja wykorzystania źródła energii przy zastosowaniu nowoczesnego turbozespołu: Kaplana (reakcyjnej turbiny) o wyróżniku szybkobieżności NS-800 w układzie poziomym z różniącym się od obecnych rozwiązaniem konstrukcyjnym wirnika, Semi Kaplana z krętym układzie napływowym o wyróżniku szybkobieżności NS 800 w oparciu o rozwiązanie dopływu w kształcie pobocznicy stożka ściętego, Archmedesa z inteligentną automatyką i, dla sprawności do 90% z inteligentną automatyką nastawioną na maksymalne wykorzystanie przepływu wody. Badania przemysłowe obejmują poziomy got. technol. od II do VII podczas których w warunkach laboratoryjnych na modelach opracowywane i weryfikowane są założenia nowych rozwiązań. 

 


 

"Bon na innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń"

Program: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Oś: 1 "Gospodarka i innowacje 

Działanie: 1.2 "Rozwój przedsiębiorczości"

Status: zrealizowany

Okres realizacji: 2020

 

Po raz kolejny Wodel sięgnął po wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wspólnie z Regionalnym Centrum Technologii i Wiedzy zrealizował "Bon na innowacje". 

Przedmiotem zadania było zaprojektowanie, budowa i przetestowanie prototypu mobilnego systemu do skanowania w technologii 3D trudnodostępnych, obrotowych elementów hydrozespołów małych elektrowni wodnych MEW".

W ramach zadania przygotowana została analiza i dobór dostępnych na rynku technologii skanowania 3D pod kątem m. in. wielkości urządzenia, jego odporności na pracę w trudnych warunkach środowiskowych, dokładności oraz sposobu zasilania. Zaprojektowano i wykonano prototyp mobilnego systemu umożliwiającego skanowanie trudnodostępnych części w trudnych warunkach środowiskowych. Przeprowadzono również testy i opracowano raport wraz z wnioskami z testów mobilności i elastyczności systemu. 

Realizacja projektu miała na celu znalezienie rozwiązania, które pozwoliłoby na skrócenie czasu diagnostyki turbozespołu i określenie na obiekcie, bez konieczności demontażu turbiny, stopnia jej zużycia. 

 


 

"Lubuski Bon Wsparcia Przedsiębiorców dla Wodel"

 

Wodel wpisał się na listę lubuskich przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki dla Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, przekazał Zarząd Województwa Lubuskiego poprzez wezwanie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. www.lubuskie.pl

W ramach bonu o wartości 195 048,93 zł zakupione zostały trzy urządzenia: drukarka 3D, stacja do dezynfekcji rąk oraz nowoczesne pionowe centrum obróbkowe. 

Dzięki pozyskanemu wsparciu spółka będzie mogła zwalczać negatywne skutki epidemi Covid, które dotknęły większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki realizacji operacji Wodel zwiększy liczbę zamówień, zwiększy przychód i rozszerzy liczbę pracowników.

Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów/usług. Zakup maszyny CNc skróci czas realizacji procesu produkcyjnego i wpłynie dodatnio na wzrost konkurencyjności na rynku oraz rozszerzy ofertę usługową firmy. 

Projekt: "Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców - OPZL" 
 
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
 
Oś piorytetowa: 1 "Gospodarka i innowacje"
 
Działanie: 1.2 "Rozwój Przedsiębiorczości"
 
Typ projektu: :"Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców - projekt grantowy"
 
Całkowity koszt realizacji projektu: 252 660,04 zł
 
Okres realizacji projektu: 05.10.2020 - 31.05.2021
 
Status projektu: w realizacji
 
 
 
 
 

 

"Opracowanie technologii niskospadowej modułowej elektrowni wodnej o wysokiej efektywności energetycznej i minimalnej ingerencji w środowisko"

 

W ramach konsorcjum ModMEW, wspólnie z firmą AQUA-TECH Sp. z o.o. oraz PHU ELMARK realizujemy projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

 

Tytuł projektu: "Opracowanie technologii niskospadowej modułowej elektrowni wodnej o wysokiej efektywności energetycznej i minimalnej ingerencji w środowisko."

Nr projektu: POIR.01.02.00-00-0251/16

Program operacyjny: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś piorytetowa: POIR.01.00.00. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiebiorsta

Działanie: POIR.01.02.00. Sektorowe programy B+R

Całkowity koszt realizacji projektu: 8.446.800,00 zł

Kwota dofinasowania: 5.779.185,00 zł

Okres realizacji projektu:

Status projektu: w realizacji

 


 

„Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o wykorzystanie myśli technologicznej oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług”

 

Tytuł projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o wykorzystanie myśli technologicznej oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług”

Nr projektu: RPLB.02.02.00-08-093/08-00

Piorytet II LRPO: „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”

LPRB.02.02.00 Działanie 2.2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycję

Typ II: Duże dotacje inwestycyjne

Nr konkursu: LRPO/2.2/1/2008

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 534 830,68 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 2 370 216,83 zł

Okres realizacji projektu: 02.2009 – 05.2014

Status projektu: zakończony

 

Informacje o projekcie:

W dniu 23 listopada 2009r. PBiEEW „WODEL” Sp. z o.o. podpisał z Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego umowę nr RPLB.02.02.00-08-093/08-00 o dofinansowanie projektu „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o wykorzystanie myśli technologicznej oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Cele realizacji projektu:

Generalnym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i rozwój technologiczny firmy WODEL dzięki inwestycji w unowocześnienie oferty produktowej i zakup innowacyjnej technologii.

 

Cele szczegółowe:

  • Zakup nieruchomości zabudowanej na której znajduje się hala produkcyjna o wymiarach 12x50m
  • Budowa hali o powierzchni 971 m2
  • Rozwój i unowocześnienie parku maszynowego poprzez zakup maszyn do produkcji turbin: tokarki karuzelowej, tokarki, specjalistyczne środki transportu,
  • Zakup wyposażenia (komputery, meble) oraz urządzeń odlewniczych.
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych – innowacyjnej licencji na produkcję turbiny poziomej oraz specjalistycznego oprogramowania do uruchomienia stanowiska naukowo – badawczego.
  • Stworzenie nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji
Elektrowni Wodnych WODEL Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 40
67-100 Nowa Sól
+48 501 302 648 +48 501 542 942 wodel@wodel.pl